TAILIEUCHUNG - Cờ lau dựng nước Chương 1

Cờ lau dựng nước Chương 1 NgôQuyền mất. Tin vua băng hà vừa loan ra, thì kinh thành, các cửa đã đóng cả lại. Quân túc vệ, không cho các tướng vào chịu tang. Một lúc sau từ trong cung điện Loa Thành lệnh được truyền ra: -Vua đã mất cần người có chủ. Con vua là Xương Văn và Xương Ngập còn chưa đủ lông cánh cần phải giúp dập. Dương tướng quân tạm xưng là Bình Vương. Khi nào Xương Ngập, Xương Văn cứng cáp sẽ lại trả ngôi vương như cũ. Người trong thành nhao nhao: -Dương Tam. | Cờ lau dựng nước Chương 1 NgôQuyền mất. Tin vua băng hà vừa loan ra thì kinh thành các cửa đã đóng cả lại. Quân túc vệ không cho các tướng vào chịu tang. Một lúc sau từ trong cung điện Loa Thành lệnh được truyền ra -Vua đã mất cần người có chủ. Con vua là Xương Văn và Xương Ngập còn chưa đủ lông cánh cần phải giúp dập. Dương tướng quân tạm xưng là Bình Vương. Khi nào Xương Ngập Xương Văn cứng cáp sẽ lại trả ngôi vương như cũ. Người trong thành nhao nhao -Dương Tam Kha ỷ thế Dương quốc mẫu làm loạn rồi Họ Dương cướp ngôi vua rồi . Mọi người còn chưa biết tính sao. Ngô Xương Ngập là con trưởng của Ngô Quyền sợ cậu giết mình liền đem thủy quân từ Loa Thành ra sông Nguyệt Đức xuôi bến Bình Than qua Lục Đầu rồi về đóng ở Nam Sách Giang. Bấy giờ Lệnh Công là Phạm Phòng Át đóng quân ở Trà Hương quân gia của Ngô Xương Ngập quá mỏng không được bao nhiêu. Còn đang lưỡng lự không biết đi đâu về đâu thì có người hầu già níu áo lại quỳ xuống bảo rằng -Phạm Lệnh Công ở gần đây là người được dân chúng mến đức quân đông thóc nhiều ta có thể đến nương tựa được. Ngô Xương Ngập đang bối rối nói -Ta vừa thoát chết ở nơi hang hùm lại thấy Phạm Lệnh Công ở Trà Hương nếu mò đến liệu có gặp người tốt không. Chẳng may họ Phạm có lòng kia khác thì có khác gì tránh vuốt hùm lại mắc vào nọc rắn. Người hầu già nói -Phía sau Dương Nam Kha sai hai chỉ huy sứ là Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc cất binh sầm sập tới ta chỉ có vài trăm quân đất hiểm không có quân thủy chỉ có vài chục chiếc thuyền chống đỡ làm sao nổi. Tôi nghe từ ngày Ngô chúa của chúng ta còn Phạm Phòng át đã khuyên vua không nên quá tin vào họ Dương. Nhưng vua không nghe do đó bị Dương quốc mẫu và Dương Tam Kha rèm báng mà phải bỏ triều đình sang đất Nam Sách để trấn giữ phía đông. Vua thuận nghe theo. Xem thế thì họ Phạm ghét họ Dương không ưa gì Ngô Xương Ngập vốn hay nghi ngờ nói -Nhưng cha ta đã nghe Dương Tam Kha đưa Phạm Lệnh Công khỏi tước vị cao phải ra đất ngoài trấn giữ thì lòng dạ của ông đối với họ Ngô đâu còn như trước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.