TAILIEUCHUNG - Đề cương ôn tập xử lý nước thải

1. Phương pháp ô xy hóa chất hữu cơ bởi H2O2 với sự có mặt của xúc tác Fe2+ (hay còn gọi là phản ứng Fenton đồng thể) trong xử lý nước thải ? Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình? 2. Phản ứng Fenton dị thể trong xử lý nước thải ? Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình? 3. So sánh hệ thống Fenton đồng thể và Fenton dị thể ? | Đề cương ụn tập: Lý thuyết: 1. Phương phỏp ụ xy húa chất hữu cơ bởi H2O2 với sự cú mặt của xỳc tỏc Fe2+ (hay cũn gọi là phản ứng Fenton đồng thể) trong xử lý nước thải ? Cỏc yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quỏ trỡnh? 2. Phản ứng Fenton dị thể trong xử lý nước thải ? Cỏc yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quỏ trỡnh? 3. So sỏnh hệ thống Fenton đồng thể và Fenton dị thể ? 4. Nguyên tắc tính toán thiết kế hệ thống ô xy hóa trên cơ sở phương pháp Fenton đồng thể ? Các yếu tố ảnh hưởng chính đến hiệu suất quá trình ? 5. Định nghĩa hệ keo, cấu tạo hạt keo và các biện pháp keo tụ ? ứng dụng của công nghệ này trong xử lý nước thải ? 6. Keo tụ trong xử lý nước thải: bản chất quỏ trỡnh, cỏc yếu tố ảnh hưởng và một số phương phỏp keo tụ chủ yếu trong xử lý nước thải? 7. Các phương pháp keo tụ ứng dụng trong xử lý nước thải? Phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình xử lý bằng phương pháp này ? 8. Phương trình động học của quá trình keo tụ ? ý nghĩa của các thông số trong phương trình ? 9. Cơ sở tuyển nổi bằng phương pháp DAF ? Phạm vi ứng dụng và phân tích ưu nhược điểm ? 10. Cơ sở công nghệ tuyển nổi DAF ? So sánh công nghệ này với công nghệ lắng? Phạm vi ứng dụng và phân tích ưu nhược điểm ? Công thức tính vận tốc nổi của tổ hợp “bọt khí-chất bẩn” khi tuyển nổi áp lực ? ý nghĩa các hệ số ? 11. Cơ sở phương phỏp trao đổi ion trong xử lý nước thải ? cỏc yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quỏ trỡnh ? cơ sở tớnh toỏn thiết kế cột trao đổi ion? 12. Cơ sở phương phỏp hấp phụ trong xử lý nước thải ? cỏc yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quỏ trỡnh ? 13. Các phản ứng xảy ra khi đưa chất diệt trùng clo vào nước? Phương trình CHICK ? ý nghĩa của tích số ? 14. Các phản ứng xảy ra khi xử lý nước thải bằng phương pháp sinh hoá trong điều kiện hiếu khí ? các yếu tố ảnh hưởng đến các quá trình xử lý này ? Các thông số công nghệ chủ yếu để thiết kế bể Aeroten ? 15. Động học của quá trình khử chất bẩn trong Aeroten ? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý bằng Aeroten ? Các thông ng số công nghệ chủ yếu cần đánh giá khi thiết kế và vận hành bể Aeroten ? 16. Viết các phản ứng xảy ra khi xử lý nước thải bằng phương pháp sinh hoá hiếu khí trong bể phản ứng sinh học SBR? Viết sơ đồ cấu trỳc dũng biểu thị dũng cơ chất, sinh khối hoạt tớnh, sinh khối tớch lũy, sinh khối trơ trong aeroten. 17. Xây dựng biểu thức biểu thị mối quan hệ giữa tốc độ sử dụng cơ chất và nồng độ sinh khối trong bể Aeroten? 18. Cơ chế quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh hoá trong điều kiện yếm khí ? các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình xử lý này ? Các thống số cơ bản để thiết kế công nghệ ? 19. Cơ sở sinh hoá của phương pháp xử lý nước thải bằng UASB ? Các yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình xử lý này ? Các thông số công nghệ chủ yếu để tính toán công trình ? 20. Cơ chế quá trình làm sạch chất bẩn trong hồ sinh học tuỳ tiện ? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý của hồ ? Đánh giá triển vọng áp dụng của phương pháp này ở Việt Nam trong tương lai ? 21. Cơ sở của phương pháp xử lý nước thải bằng hồ sinh học tuỳ tiện ? Phân tích ưu nhược điểm của phương pháp và triển vọng áp dụng phương pháp này trong điều kiện Việt nam ? 22. Cơ sở của phương pháp làm sạch nước thải bằng hồ sinh học tùy tiện ? Các ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến hiệu suet quá trình ? Cơ sở tính toán thiết kế hồ bằng phương pháp Eckenfelder? Bài tập: Cỏc dạng bài tập gồm: - Kết tủa húa học - ễ xy húa - Sinh học

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.