TAILIEUCHUNG - Cơ cấu đóng mở bướm ga

Tài liệu tham khảo chuyên đề xê ô tô về Cơ cấu đóng mở bướm ga | THROTTLE POSITIONER TP TP adjusting screw Vít điều chỉnh TP TP diaphragrr Màng TP TP port Lỗ TP -Jet Gíclơ Bài 11 SC-BD cơ cấu đóng mở bướm ga. Định vị bướm ga From air cleaner Từ bầu lọc không khí To cylinder Tới xylanh Return DP diaphragm Màng DP spring Lò xo hồi vị VTV DASHPOT DP Giảm chân Khớp nối trục bướm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.