TAILIEUCHUNG - Environmental Monitoring - Part 5

Thay đổi đa dạng là một tài sản vốn có của hệ thống sinh thái và mọi cố gắng để đo lường và giải thích môi trường nên xem xét nó. Thật không may, không chỉ biến đổi trong hệ thống là mối quan tâm đối với những người tham gia trong việc theo dõi môi trường, phạm vi các nguồn thực tế và tiềm năng của biến đổi toàn bộ kết nối để khảo sát thiết kế, phương pháp, và các nhà khai thác nên được đưa vào tài khoản. 1-3 Sự khác nhau giữa phương pháp, sự khác biệt trong việc áp dụng cùng một. | 20 Discriminating between the Good and the Bad Quality Assurance Is Central in Biomonitoring Studies G. Brunialti P. Giordani and M. Ferretti CONTENTS Quality Monitoring in a Variable Environment Needs Proper Sampling Environmental Factors as Source of Noise in Biomonitoring Inherent Variability Requires Unambiguous Environmental Factors and Sampling Indicator Observer and Measurement Too Complex or Too Lax Sampling Protocols May Induce Relevant Observer Type of Sampling Taxonomic Skill of the Observer Error in Lichen Diversity Observer Error in Ozone Monitoring with Tobacco Observer Error in Tree Condition Management of the Learning Time Required for Each Sampling 443 2004 by CRC Press LLC 444 Environmental Monitoring INTRODUCTION Variability is an inherent property of ecological systems and every attempt to measure and interpret the environment should consider it. Unfortunately not only variability in the system is of concern for those involved in environmental monitoring an entire range of actual and potential sources of variability connected to the survey design methods and operators should be taken into Differences between methods difference in the application of the same method measurement error sampling and nonsampling error and errors related to model applications are all terms of the whole error budget that inevitably affects environmental In this perspective the extent to which the objective of the survey is matched depends very much on the ability to manage the various sources of 5 While such a management is complex it always depends on the documentation of the .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.