TAILIEUCHUNG - Đô thị hóa ở các nước phát triển và các nước đang phát triển

Tài liệu "Đô thị hóa ở các nước phát triển và các nước đang phát triển" trình bày về sự khác nhau cơ bản về quá trình đô thị hóa ở các nhóm nước, đô thị hóa ở các nước kinh tế phát triển, đô thị hóa ở các nước kinh tế đang phát triển. Cùng tham khảo nhé. | ĐÔ THỊ HÓA Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Tỉ lệ dân số thành thị ở trên thế giới Dân số đô thị triệu nười dân số đô thị Khu vực 1970 1990 2025 1970 1990 2025 Toàn thế giới 1352 2282 5187 37 43 61 Các nước đang phát triển 654 1401 4011 25 34 57 Các nước kém phát 38 103 532 13 20 44 triển nhất Các nước khác 615 1298 3479 26 36 59 Các nước kinh tế phát triển 689 881 1177 67 73 84 Bảng tỉ lệ dân số thành thị ở một số nước trên thế giới Đơn vị Tên nước Tỉ lệ dân số đô thị Các Nước Phát Triển Châu Đại Dương 72 Nauru 100 Guan 93 Oxtraylia 91 Niudilan 86 Tan Caledonia 71 Palau 70 Xalomom 16 Lb Micoronexia 22 Xoana 22 Tonga 33 Châu Âu 74 Anh 89 Pháp 76 Áo 54 Đức 88 Bắc Âu 84 Thụy Điển 86 Nauy 78 Phần Lan 62 Nam Âu Tây Ban Nha 76 Bồ Đâu Nha 53 Italia 90 Đông Âu Nga 73 Ucraina 68 Uzbekixtan 37 Acmênia 65 Hurari 65 Bungari 70 Rumani 53 Balan 62 Bắc Mĩ Canada 79 Hoa Kì 79 Các Nước Đang Phát Triển Châu Mĩ La Tinh 80 Achentina 89 Venezuela 87 Uruguay 93 Mehico Xanluxia Chilê Pêru Braxil Vùng Caribe Cuba Trung Mĩ Xan Kit Ne Vi Hai Ti Grinad Châu Á Trung Quốc Đìa Loan Indônesia Thái Lan Philippin Mianma Malayxia Việt Nam Băngladet Pakixtan Apgakixtan Châu phi Agiêri Libi Ai Cập Maroc Xuđăng Nigieria Ruand 75 30 87 73 81 65 76 68 33 36 39 38 37 78 42 31 48 29 62 20 37 34 86 43 57 36 44 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN