TAILIEUCHUNG - Địa Đồ Duyên Hải Miền Trung - Sông Trà phần 9

Tham khảo tài liệu 'địa đồ duyên hải miền trung - sông trà phần 9', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | sản xuất. Các dự án về tín dụng ưu đãi cho ngườ i nghèo hướng dẫn ngườ i nghèo cách làm ăn xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề đào tạo cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo - việc làm định canh định cư và di dân đên vùng kinh tê mớ i giải quyêt việc làm và xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo cũng đã triển khai thực hiện. Kêt quả trong giai đoạn 2001 -2004 toàn tỉnh đã giảm được hộ nghèo nhưng trong thờ i gian này đã có hộ tái nghèo và hộ nghèo mớ i phát sinh. Tính đên cuối năm 2004 số hộ nghèo theo chuẩn cũ chiêm tỷ lệ 11 74 tổng số hộ trong toàn tỉnh. So với chỉ tiêu Nghị quyêt Đại hộ i Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Quảng Ngãi đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trước một năm. Tỷ lệ đói nghèo ở các xã miền núi còn 25 theo chuẩn cũ giảm 35 so với năm 2001. Hiện nay hầu hêt các huyện miền núi đều có đường giao thông đi đên trung tâm xã 100 xã có trạm y tê 93 3 xã có điểm bưu điện văn hóa 94 6 trẻ em trong độ tuổi đên trường. Năm 2005 tỷ lệ đói nghèo của tỉnh Quảng Ngãi đã giảm xuống dưới 9 22 theo chuẩn cũ 23 . Năm 2005 Quảng Ngãi vẫn còn hộ nghèo có nhà ở tạm bợ dột nát hoặc chưa có nhà ở cần phải hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa. Trong giai đoạn 2006 -2010 tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ làm mớ i và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí là triệu đồng. . VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI Năm 2005 tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho các gia đình có công với cách mạng phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tổng số đối tượng này là ngườ i. Ngoài ra các đối tượng khác như ngườ i cao tuổi ngườ i tàn tật gia đình neo đơn trẻ em lang thang cơ nhỡ nạn nhân chất độc màu da cam đã được chính quyền và xã hộ i quan tâm giúp đỡ. Từ năm 1993 đên 2005 Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Ngãi đã tiêp nhận từ 80 đên 90 trẻ mồ côi 20 đên 25 người già cô đơn hàng năm. Bình quân mỗi năm trong tỉnh từ đên đối tượng được hưởng trợ cấp. Tổ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    10-08-2020
4    4    0    10-08-2020
4    5    0    10-08-2020
3    7    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN