TAILIEUCHUNG - Gia hạn năng định cho nhân viên thông báo tin tức hàng không

Tham khảo tài liệu 'gia hạn năng định cho nhân viên thông báo tin tức hàng không', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Gia hạn năng định cho nhân viên thông báo tin tức hàng không Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng QUản lý khai thác cảng hàng không sân bay Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 75 ngày sau khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ Đối tượng thực hiện Tố chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí gia hạn năng định cho nhân Quyết định số 1. viên thông báo tin tức hàng đồng 69 2006 QĐ-BTC. không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép năng định Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Cục HKVN đề nghị Cục HKVN thẩm định hồ sơ tổ chức kiểm tra và gia Giải quyết 2. hạn năng định cho nhân viên hàng không chuyên ngành thủ tục QLHĐB đạt yêu cầu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình của đơn vị có danh sách kèm theo và hồ sơ của các cá nhân Hồ sơ cá nhân liên quan Đơn đề nghị cấp năng định 2. Giấy phép nhân viên hàng không còn hiệu lực Kết quả huấn luyện phù hợp Giấy chứng nhận sức khoẻ phù hợp. Số bộ hồ sơ 01 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN