TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1520/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004-2011. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 45ẦỒ QĐ-TTg CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày ÃiỊ tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên ị CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN H dróÈĩnỀHUi dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011 ị CÔNG VẶN BÊN ------ I N8ày. tháÍ9 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ KÍnh chuyên . Căn cứ Điểu 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân sửa đổi ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị quyết số 25 2008 QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân Căn cứ Nghị định số 107 2004 NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên ưỷ ban nhân dân các cấp Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Binh tại tờ trình số 1180 TTr-ƯBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 và đề nghị của Bộ trnởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2871 TTr-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê chuẩn bổ sung ông Bùi Quang Hải Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh giữ chức ưỷ viên ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2004-2011. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và ông Bùi Quang Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . . Nơi nhận - Như Điều 2 - Thù tướng và các Phó Thủ tướng CP - VPCP BTCN Cồng TTĐT - Lưu VT TCCV 5b . Hà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    3    0    10-08-2020
14    3    0    10-08-2020
2    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0