TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1519/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004-2011. | I r THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số tâi 0 QĐ-TTg ---------------- Hà Nội ngày tỉ tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011 -Yê ỵi cphê CỐNG THÔNG TIN DIỆN n CÔNG VẶN ĐEN sôC. . . KÍnh chuyên . THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị quyết số 25 2008 QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân Căn cứ Nghị định số 107 2004 NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình tại tờ trình số 1179 TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2871 TTr-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2009 QƯYÊT ĐỊNH Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh ưỷ viên ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011 của ông Trần Đăng Ninh để nhận nhiệm vụ mới. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và ông Trân Đăng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 2 - Thủ tướng và các Phó Thù tướng CP - VPCP BTCN - Cổng TTĐT - Lưu VT TCCV 5b Hà đU Nguyễn Tấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0