TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 9

Tài liệu tham khảo Đề thi thử đại học môn hóa học giúp các bạn ôn thi đại học tốt hơn | H Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi 009 Ỉptỉ ĐỀ THI ĐẠI HỌC Môn thi Hoá học - Không Phân ban Thời gian làm bài 90 phút Số câu trắc nghiệm 50 Mã đề 009 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Câu 1. Cho sơ đồ phản ứng C2H5OH------- X------ Y------ HOOC - COOH. Chất Y có thể là A. etanđial B. etilenglicol C. etilen D. axetilen Câu 2. Cho sơ đồ X Y---- C2H5OH. Với X Y là những hợp chất hữu cơ có chứa các nguyên tố C H hoặc có cả C H O với số nguyên tử C 2 X Y khác nhau và khác C2H5OH. Số cặp X Y có thể có là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 3. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm dư sau đó chưng cất hỗn hợp sau phản ứng thu được một chất hữu cơ X có phản ứng tráng gương. Biết tỉ khối hơi của X so với hiđro nhỏ hơn 25. Công thức cấu tạo của este là A. HCOOCH2CH CH2 b. ch3cooch ch2 c. ch2 chcooch3 d. hcooch chch3 Câu 4. Khi dùng khí CO để khử Fe2O3 thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X bằng dung dịch HCl dư giải phóng 4 48 lít khí đktc . Dung dịch sau phản ứng tác dụng với NaOH dư thu được 45 gam kết tủa trắng xanh. Thể tích CO cần dùng là A. 6 72 lít B. 8 96 lít C. 10 08 lít D. 13 44 lít Câu 5. Sơ đồ tổng hợp rượu trong công nghiệp phù hợp nhất là A. C2H4---- C2H6----- C2H5CI C2H5OH B. c2h4---- c2h5C1----- C2H5OH KZ C. CH4----- C2H2----- C2H4 - C2H5OH D. C2H4---- C2H5OH Câu 6. Cho sơ đồ sau Toluen Cl2 ánh sáng 1 1 X NaOH Y CuO Z AgNO3 T Công thức cấu tạo của T là L A. C6H5OH B. CH3C6H4COONH4 C. C6H5COONH4 D. p-HOOC - C6H4CI Câu 7. Cho các chất sau C2H5OH 1 CH3CHO 2 C6H5COOH 3 C6H5OH 4 . Tính tan thay đổi như sau A. 1 2 3 4 B. 1 3 4 2 C. 4 1 2 3 D. 4 1 3 2 Câu 8. Một thanh Zn đang tác dụng với HCl nếu thêm vài giọt CuSO4 thì A. Lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn B. Lượng bọt khí H2 bay ra không đổi C. Lượng bọt khí bay ra ít hơn D. Không có bọt khí bay ra Câu 9. Có hai thìa sắt như nhau một chiếc giữ nguyên còn một chiếc bị vặn cong cùng đặt trong điều kiện không khí ẩm như nhau. Hiện tượng xảy ra là A. Cả 2 chiếc thìa đều không bị ăn mòn B. Cả 2 chiếc thìa đều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.