TAILIEUCHUNG - Giáo trình SAP 2000 - TRÌNH ĐƠN ASSIGN

Tài liệu tham khảo Tính toán thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP 2000 - Giáo trình SAP 2000 - TRÌNH ĐƠN ASSIGN | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH PHU LUC B8 TRÌNH ĐƠN ASSIGN I. TRÌNH ĐƠN ASSIGN Assign dùng để gan thuộc tính cho các đôi tượng được đơn này chỉ hoạt động khi cô ít nhát một đôi tương tương ưng cán gán thuộc tính được chọn. File Edit Viet M Define Draw Select P D 1 H 1 ỹ lia 1 F1 ỷ ỉ -Y Plane @ Z 1440 Group Name. Clear Display of Assigns NLLink Loads. Joint Static Loads. Frame Static Loads. Shell Static Loads. 5 Joint Patterns. Assign Analyze Display D Joint Frame Shell NLLink 1. GAN lien KET CHO nut Joint Để gán liên kết cho các nut được chon chan han như gán cho nut những liên kết Gối tựa Restraints liên kết đán hoi Springs khối lượng trong bái toán dao đống Masses hê toa đo địa phượng. Trữôc tiên ban dung chuột nhấp chon váo những nut cán gán liên kết. Sau đo váo trình đôn Assign Joint Restraints. Assign Analyze Display Design Options Joint 1 Frame Shell NLLink Constraints. Springs. Masses. Local Axes. Joint Static Loads. Hộp thoại Joint Restraints xuất hiện THIET KE VƠI Sự TRƠ GIÚP CỦA MAY TÍNH 295 BIÊN SOẠN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH Trong hộp thoại Joint Restraints Restraints in Local Directions Ràng buộc các bậc tự do cua nút. Translation 1 2 3 Các chuyển vị tháng theo các phương trục 1 2 3. Rotation about 1 2 3 Các chuyển vị xoay quanh các trục 1 2 3. Fast Restraints Chon nhanh các kiểu liên kết ngàm gối cô định gốì di động và tự dô bàng cách nhấp chuốt vàô các biêu tượng liên kết tương ứng. 2. GAN CÁC RANG BUỘC CHO CAC NÚT ĐƯỢC CHON Constraints Để gán ráng buộc chô các nut được chộn trươc tiên ban háy dung chuột để chộn nut sau đô váô trình đơn Assign Joints Constraints. Assign Analyze Display Design Options Joint Restraints. Frame Constraints. Shell Springs. Ni l ink Masses. Hộp thôái Constraints xuất hiển Trông hôp thôái Constraints Constrains Các kiểu ráng buôc nut Modify Show Constraint Hiểu chỉnh ráng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.