<

TAILIEUCHUNG - Giáo trình xử lý tín hiệu và lọc số 14

Ta có thể dùng biến nguyên n thay cho biến thời gian rời rạc tn. Lúc này, tín hiệu trở thành một hàm theo biến nguyên, về mặt toán ta có thể biểu diễn tín hiệu rời rạc là một dãy số (thực hoặc phức). Ta sử dụng ký hiệu x(n) thay cho x(tn), nghĩa là tn = nT với T là hằng số- khoảng cách giữa hai thời điểm rời rạc cạnh nhau. Hình là một ví dụ về tín hiệu tiếng nói rời rạc. | Chương IV Phổ biên độ và phổ pha Phổ của tín hiệu gồm có hai phần phổ biên độ magnitude spectrum và phổ pha phase spectrum . Phổ biên độ chỉ ra độ lớn của từng hành phần tần số. Phổ pha chỉ ra quan hệ pha giữa các thành phần tần số khác nhau. Trong phần này ta xét tín hiệu rời rạc không tuần hoàn. Công cụ để tính phổ tín hiệu rời rạc không tuần hoàn là DTFT. Để tính phổ tín hiệu ta qua hai bước một là tính DTFT của tín hiệu- là X Q hai là tính biên độ và pha của X Q X Q I X O e ở đây X Q là phổ biên độ và 0 Q là phổ pha. Ta dễ dàng chứng minh được rằng đối với tín hiệu thực phổ biên độ là một hàm chẵn theo tần số Q và phổ pha là một hàm lẻ theo Q. Do đó nếu biết phổ X Q trong khoảng 0 đến n ta có thể suy ra phổ trong toàn dải tần số. - 74 - Chương IV Để dễ giải thích phổ tần số số Q từ 0 đến n thường được chuyển đổi thành tần số tương tự f từ 0 đến fS 2 nếu tần số lấy mẫu là fS. Ví dụ Tìm phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu chữ nhật x n u n - u n-4 Ví dụ Một mẩu nguyên âm tiếng nói eee được lấy mẫu ở tần số 8 kHz. Phổ biên độ của tín hiệu này như trên hình. Hỏi tần số cơ bản của tín hiệu này là bao nhiêu - 75 - Chương IV Mật độ phổ năng lượng Năng lượng của tín hiệu x n được định nghĩa là E p x n 2 Bây giờ ta biểu diễn năng lượng theo phổ E z x n x n X x n n -w n -w 1 n . . ị X Q e VQ J Thay đổi thứ tự lấy tổng và tích phân ta có 1 n . E é ị X 2n -71 _x ỵ x n e _n -w d 2nị X n l2dfi Vậy quan hệ về năng lượng giữa x n và X Q là E x n 2 ị X Q 2dQ quan hệ Parseval n - 2n -n Đại lượng Sxx Q X Q 2 gọi là mật độ phổ năng lượng. Ví dụ Xác định mật độ phổ năng lượng của tín hiệu sau x n an u n với -1 a 1 Băng thông Băng thông bandwidth là dải tần số tập trung hầu hết năng lượng công suất của tín hiệu. Giả sử 95 năng lượng của tín hiệu tập trung trong dải tần số F F F2 ta nói băng thông 95 của tín hiệu là F2 - F1. Ta có thể định nghĩa các băng thông 75 băng thông 90 băng thông 99 . theo kiểu tương tự như băng thông 95 nói trên. Dựa vào băng thông của tín .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.