TAILIEUCHUNG - Giáo trình xử lý tín hiệu và lọc số 6

Khi ta truyền tín hiệu qua một hệ thống, như bộ lọc chẳng hạn, ta nói rằng ta đã xử lý tín hiệu đó. Trong trường hợp này, xử lý tín hiệu liên quan đến lọc nhiễu ra khỏi tín hiệu mong muốn. Như vậy, xử lý tín hiệu (signal processing) là ý muốn nói đến một loạt các công việc hay các phép toán được thực hiện trên tín hiệu nhằm đạt một mục đích nào đó, như là tách lấy tin tức chứa bên trong tín hiệu hoặc là truyền tín hiệu mang tin từ nơi này đến nơi khác | Chương II y n 4y n -1 2x n 2x n -1 Ta cũng có thể kết nối các hệ con lại với nhau để tạo thành các hệ lớn hơn. Có 3 cách kết nối chính là nối tiếp song song và hồi tiếp dương âm Phân loại hệ rời rạc 1. Hệ có nhớ và không nhớ Hệ không nhớ là hệ có tín hiệu ra ở thời điểm n0 chỉ phụ thuộc vào tín hiệu vào ở cùng thời điểm n0 đó y n0 f x n0 Ngược lại hệ có nhớ có tín hiệu ra phụ thuộc vào tín hiệu vào ở cùng thời điểm và ở các thời điểm khác nhau. Ví dụ Các hệ sau là có nhớ hay không nhớ a y n x n 5 b y n n 5 x n - 31 - Chương II c y n x n 5 2. Hệ khả đảo và không khả đảo Hệ khả đảo là hệ mà ta có thể mắc nối tiếp nó với một hệ khác để được tín hiệu ra trùng với tín hiệu gốc ban đầu T T x n x n Ví dụ a T y n x n 1 T x n y n - 1 b T y n x k k - T x n y n - y n -1 c Bộ chỉnh lưu y n x n không phải là một hệ khả đảo. 3. Hệ nhân quả và không nhân quả Hệ nhân quả là hệ có y n tại n n0 chỉ phụ thuộc vào x n với n n0. Nói cách khác tín hiệu ra không phụ thuộc vào các giá trị vào tương lai mà chỉ phụ thuộc vào các giá trị vào trong quá khứ và hiện tại. A causal system does not laugh before it is tickled Hầu hết các hệ vật lý đều nhân quả nhưng có thể có hệ vật lý không nhân quả- chẳng hạn như xử lý ảnh trên máy tính. Hệ không nhớ là hệ nhân quả nhưng điều ngược lại không đúng. Ví dụ Xét tính nhân quả của các hệ sau a y n x n - x n -1 b y n x k k - c y n x 2n d y n x n 3x n 4 4. Hệ ổn định BIBO Bounded-Input Bounded-Output và không ổn định Hệ ổn định là hệ có tín hiệu ra hữu hạn khi tín hiệu vào hữu hạn Nếu vào là x n B1 Vn thì ra là y n B2 Vn Reasonable well-behaved inputs do not cause the system output to blow up - 32 - Chương II Ví dụ Xét tính ổn định BIBO của các hệ sau a y n x n -1 b y n cos x n c y n Ê x k k - 5. Hệ tuyến tính và không tuyến tính Hệ tuyến tính là hệ thỏa mãn nguyên lý xếp chồng T xi n yi n and T x2 n y2 n T ax1 n bx2 n ay1 n by2 n Ví dụ Xét tính tuyến tính của các hệ sau đây a y n nx n b y n x n2 c y n x2 n d y n Ax n B 6. Hệ bất biến và không bất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.