TAILIEUCHUNG - Dòng điện xoay chiều và dao động điện từ - Phần 1

Tham khảo tài liệu 'dòng điện xoay chiều và dao động điện từ - phần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHUYÊN ĐỀ 3 DONG ĐIỆN XOAY CHIEU va DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CẮ U HỎI TRẮC NGHIÊM Câu 1. Đối. với dòng điện xoay chiều ta có the áp dung tất cả các công thức cua dòng điện không đôi cho các giá trị A. Hiệu dung B. Cức đại C. Tức thời D. Trung bình Câu 2. Cho mạch RLC có R thay đôi đứờc. Hiệu điện thế 2 đáu mạch U ôn định tán sò f. Giá trị R đệ công suat mach cực đai lá A. R ZL B. R ZC C. R Zl Zc D. R IZl - ZcI Câu 3. Mach RLC hái đáu lá UAB ôn định tán sô f điện trờ thuán thay đôi đứờc. Sô giá trị điện trờ R lám chô P Pmax lá A. Ba giá trị B. Cô 2 giá trị R1 vá R2 C. Môt giá trị D. Không cô giá trị náô cua R Câu 4. Mach điện nôi tiếp gôm R cuộn day thuán cám đô tự cám L thay đôi vá tu điện C. Hiệu điện thế hai đáu lá U ôn định tán sô f. Khi UL cực đái cám kháng ZL cô giá trị A. Báng Zc B. Zl R Zc C. Zl R D. zL RAZ2 ZC R Câu 5. Mach RLC nôi tiếp cô L thay đôi đứờc u Uosin fflt 9 ôn định. Khi P cực đái khi L cô giá trị A. L C 2 B. L C2- C. L 0 D. L 2Cffl2 Câu 6. Mach RLC nôi tiệp cô L thay đôi đứờc U hái đáu mach ôn định tán sô f. Khi công suất tiệu thu cua mach lá cực đái thì kệt quá náô sau đáy lá đung ZU A. Ul Ur B. Ul L R C TT. ZCU C. Uc - CR D. B vá C Câu 7. Mach RCL nôi tiệp cô hiệu điện thệ hái đáu lá U ôn định tán sô f. Khi sô chỉ cua A mác nôi tiệ p vời mach lá cức đái thì hệ thức náô sau đáy lá sai A. L C. Ur U B. Ul ZU D. Uc Câu 8. Câu mach RCL nối. tiếp co L thay đoi hiệu điện thế u hai đầu mach on định tan sô f. Khi cong suất tiểu thu mach la cực đai thì hể thức nào sau đay la sai A. Pmax RI. B. Pmax uimax C. Pmax U D. Pmax uicos ọ Vơi 0 ọ n R 2 Câu 9. Khang định nao sau đay vể hiểu điển thế cua dong điển xoay chiểu la đung A. Mọt hiểu điển thế u giứa hai điểm M N đứơc gọi la dao đọng điểu hòa nếu gia trị cua no biến thiển liển tuc thểo thơi gian. B. Mọt hiểu điển thế u giữa hai điểm M N đứơc gọi la dao đong điểu hoa nếu gia trị cua no biến thiển thểo mọt ham sin cua thơi gian C. Mọt hiểu điển thế u giứa hai điểm M N đứơc gọi la dao đong điểu hoa nếu gia trị cua

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN