TAILIEUCHUNG - Lecture 10: Yêu cầu phi chức năng Non-Functional Requirements (NFRs)

Mô hình mục tiêu (Goal Models): Nắm bắt các mục tiêu chiến lược của các đối tác, Tốt cho việc khảo sát các câu hỏi ‘how’ và ‘why’ với các đối tác, Tốt để phân tích các thỏa hiệp trade-offs, đặc biệt trên các chọn lựa thiết kế. Mô hình Cây bắt lỗi (Fault Tree Models) - như một ví dụ trong kỹ thuật phân tích rủi ro: Nắm bắt các lỗi tiềm ẩn của một hệ thống và nguồn gốc nguyên nhân, Tốt cho phân tích rủi ro, đặc biệt trong những ứng dụng với tiêu chuẩn an toàn | Phân tích yêu cầu phần mềm Lecture 10 Yêu cầu phi chức năng Non-Functional Requirements NFRs Tiền khái niệm Các dạng ký pháp mô hình hóa mà chúng ta đã biết Yêu cầu phi chức năng NFRs là gì Các hệ số chất lượng tiêu chuẩn thiết kế các độ đo Ví dụ về NFRs Tiếp cận hướng sản phẩm Product-oriented với NFRs Tạo ra sự đặc tả các hệ số chất lượng Ví dụ Sự tin cậy Tiếp cận hướng tiến trình Process-oriented với NFRs Phân tích mục tiêu linh động softgoal cho các thỏa hiệp trong thiết kế Phân tích yêu cầu phần mềm Các dạng biêu đô trong IML_ Use Cases Khía cạnh từ người dùng Liệt kê trực quan các chức năng tổng quan của các yêu cầu chính Biêu đô trình tự Kịch bản cụ thê giao tiếp giữa những người dùng và hệ thống Trình tự của việc trao đổi các thông báo Biêu đô hoạt động Tiến trình hoạt động đông thời và đông bộ phụ thuộc giữa các công việc Biêu đô chuyên trạng thá Các đáp ứng theo sự kiện của một đối tượng mô hình hóa hành vi của một lớp giao diện. Biêu đô lớp Cấu trúc thông tin quan hệ giữa các lớp giao diện hợp tác. Thê hiện mặt tĩnh của hệ thống. 2 Phân tích yêu cầu phần mềm A 1 Ấ - A 1 1 1 TTW r W .và những biêu đồ không thuộc - UML Mô hình mục tiêu Goal Models Nắm bắt các mục tiêu chiến lược của các đối tác Tốt cho việc khảo sát các câu hỏi how và why với các đối tác Tốt đê phân tích các thỏa hiệp trade-offs đặc biệt trên các chọn lựa thiết kế Mô hình Cây bắt lỗi Fault Tree Models - như một ví dụ trong kỹ thuật phân tích rủi ro Nắm bắt các lỗi tiềm ẩn của một hệ thống và nguồn gốc nguyên nhân Tốt cho phân tích rủi ro đặc biệt trong những ứng dụng với tiêu chuẩn an toàn Mô hình chiến lược phụ thuộc Strategic Dependency Models i Nắm bắt quan hệ giữa các tác nhân trong một tổ chức Hữu ích cho quan hệ giữa mục tiêu đối tác với tổ chức thiết lập chúng Tốt cho việc thấu hiêu tổ chức sẽ thay đổi như thế nào Mô hình quan hệ - thực thê Enntity-Relationship Models Nắm bắt quan hệ về cấu trúc thông tin được lưu trữ Tốt cho việc hiêu các ràng buộc và những giả thiết về phạm vi chủ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN