TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ KHỐI A - 2009

Tài liệu tham khảo đề thi mẫu môn Toán thi tuyển sinh Đại học , Cao đẳng | ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN THI TUYỂN SINH ĐH CĐ KHỐI A - 2009 Thời gian làm bài 180 phút I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm . Cho hàm số y -x3 - 3x2 mx 4 trong đó m là tham số thực. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho với m 0. 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 0 o . Câu II 2 0 điểm . 1. Giải phương trình 5 3 2 cos2 x cos x - 2 3 - 2 cos x sin x 0. 2. Giải phương trình log2 x 2 log4 x - 5 2 log1 8 0. 2 Câu III 1 0 điểm . Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y j ex 1 trục hoành và hai đường thẳng x ln3 x ln8. Câu IV 1 0 điểm . Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh a SA SB a mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng ABCD . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . Câu V 1 0 điểm . Xét các số thực dương x y z thõa mãn điều kiện x y z 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P x2 y z y 2 z x z 2 X y yz zx xy II. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần 1 hoặc phần 2 . 1. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 0 điểm . 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn C có phương trình X2 yy - 6X 5 0. Tìm điểm Mthuộc trục tung sao cho qua Mkẻ được hai tiếp tuyến của C mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 600. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M 2 1 0 và đường thẳng d có phương trình tham số x 1 2t y -1 1 z -t. k Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm M cắt và vuông góc với đường thẳng d. Câu 1 0 điểm . Tìm hệ số của x2 trong khai triển thành đa thức của biểu thức P x2 x -1 6. 2. Theo chương trình Nâng cao Câu 2 0 điểm . 1. 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn C có phương trình x2 y2 - 6x 5 0. Tìm điểm Mthuộc trục tung sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến của C mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 600. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M 2 1 0 và đường thẳng d có . x -1 y 1 z phương trình -. 2 1 -1 Viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm M cắt và vuông góc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT