TAILIEUCHUNG - Sách học Kinh tế tri thức - Tập 1

Tài liệu tham khảo kỷ yếu hội thảo khoa học về Kinh tế tri thức | TRUNG TAM THONG TIN Tư LIỆU KH CN QUỐC GIA KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC KINH TẾ TRI THỨC TẬPI VDCMedia - 2001 KY yếu hội thao khoa hoc 1 MUC LUC LỜI NOI LỜI GIỜI thiếu cUa ban tộ chức hội PHAT biếu khai phAt biếu chao BAO cao đế dần KINH tế tri thức vời chiến LứỜC PHÁT TRIẾN cUa viết NAM .15 nến kinh tế tri thức - một cờ hội mời cho nứờc ta sau hai thế XU thế phát triến cUa kinh tế tri thức vá nhứng tác động đội vời quán hế KINH tế QUÖC TRI thức vá phát TRIẾN trong thời đái ngáy GOP phần tìm hiếu kinh tế tri KINH TẾ TRI thức kinh NGHIẾM cUá một sộ NứờC phát KINH TẾ TRI thức vá NHứNG vần đế đặt rá cho viết Một vái y kiến vế kinh tế tri thức vá nhứng vần đế đặt rá vời viết cộng nghiếp hoá hiến đái hoá vá nến kinh tế dứa trến tri NẾN KINH TẾ TRI thức vá MUC TIẾU cộng NGHIẾP HOÁ-HIẾN đái HOÁ cUá viết nám TRONG tầm nhìn 2020. 108 KINH TẾ TRI THỨCVÁ vần đế lứa chon mộ hình phát TRIẾN ờ VIẾ nám Các luận đề . 115 VẾ CON đứờng Xây Dứng kinh tế tri thức ờ nứờc XÂY DỨNG một nến kinh tế độc LÂP tứ chU ờ viết nám trong quá trình hội NHÂP KINH TẾ QUÖC KINH TẾ TRI THỨC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM 2 LỚI NÓI ĐẤU Đê9 thiết thực phục vụ việc chuẩn bị các vân kiện của Đại hội Đảng toán quốc lần thu IX Ban Khoa giáo Trung ương Bộ Khoa học Cộng nghê va Mội trường Bộ Ngoai giao đa phối họp tộ9 chức Hội thảo Kinh tê tri thức va nhưng vẩn đế đât ra đội vớì Việt Nam trong hai ngay 21 vá 22 thang 6 nâm 2000 tai Há Nội. Tham gia Hội thảo co 153 đại biêu tư 20 Bộ Ban ngánh Trung ương 13 Viện nghiên cưu chiên liỉ 0 c chính sách va khoa học cộng nghệ 5 doanh nghiệp trong các lĩnh vực cộng nghê cao. Đồng chí Lê Xuẩn Tùng ủy viên Bộ Chính trị Pho Thu tương Phạm Gia Khiêm vá nhiêu động chí lánh đạo cao cấp của Đáng vá Nhá. nươc đả đên dự. Hội thao tấp trung nhẩn manh vê sư phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mang khoa học cộng nghê hiện đai sư bung nộ9 các cộng nghê cao nhất lá cộng nghê thộng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT