TAILIEUCHUNG - Mẫu STP.HT-2006-GH.4: Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ

Mẫu : Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ Kính gửi: . Họ và tên người khai: Năm sinh: Nơi thường trú/tạm trú: . Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: Đề nghị .đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa: Người giám hộ: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu Người được giám hộ: Họ và tên: Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh:. Nơi sinh: Dân tộc:Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: . Theo Quyết định công nhận việc giám hộ số: của. Lý do chấm dứt việc giám hộ:. . Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị. đăng ký. Làm tại:ngày thángnăm Người đề nghị chấm dứt giám hộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT