TAILIEUCHUNG - PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN 5)

PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN 5) | PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH PHẦN 5 14. phân biệt các từ teacher tutor lecturer professor instructor coach và trainer 15. phân biệt Wear put on dress 16. Phân biệt thief robber burglar 14. phân biệt các từ teacher tutor lecturer professor instructor coach và trainer Teacher đây là một thuật ngữ dùng để chỉ người làm công việc giảng dạy. Xem các ví dụ sau I d like to go intoteaching and get a job as a teacher in an inner city primary or secondary school. Tôi muốn theo nghề dạy học và sẽ tìm công việc làm một giáo viên dạy ở một ngôi trường cấp 1 hoặc cấp 2 trong nội thành. Teaching assistants can only ever support the classroom teacher they can never replace him. Những người trợ giảng chỉ có thể hỗ trợ giáo viên chính trong lớp chứ không thể thay thế được họ. Tutor chỉ một người dạy cho một hay một vài cá nhân. Xem các ví dụ sau My son wasn t making much progress in school so I hired a maths tutor to give him private lessons after school. Con trai tôi không tiến bộ nhiều lắm ở lớp vì vậy tôi đã thuê một gia sư toán dạy kèm riêng cho nó sau giờ học ở lớp. If you are enrolled as a student in a British university you will have a personal tutor who provides you with close support throughout your studies and with whom you will have tutorials to discuss aspects of the subject being studied. Nếu bạn ghi danh vào một trường đại học ở Anh bạn sẽ có một gia sư riêng người sẽ giúp đỡ bạn trong suốt thời gian học và bạn sẽ thảo luận với người đó các lĩnh vực học tập. Lecturer chỉ một người giáo viên giảng bài hoặc thuyết trình một cách chính quy trong các trường đại học và cao đẳng. Xem ví dụ sau Dr. Gradgrind is our lecturer on the Victorian novel and the course will be taught through a series of lectures and seminars. Giáo sư Gradgrind là người thuyết giảng về tiểu thuyết thời Victoria của chúng tôi và khoá học sẽ được đưa ra thông qua các bài giảng và các hội thảo chuyên đề. Professor Trong tiếng Anh - Anh thuật ngữ Professor dùng để chỉ người giảng viên có vị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN