TAILIEUCHUNG - Mẫu STP.HT-2006-CMC.2: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)

Mẫu : TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ) Kính gửi: . Họ và tên người nhận cha/mẹ: .Giới tính:. Ngày, tháng, năm sinh:. Nơi sinh: Dân tộc:Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: . Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: Đề nghị Uỷ ban nhân dân công nhận người dưới đây là. của tôi: Họ và tên: . Ngày, tháng, năm sinh:. Dân tộc:Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú (1): Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: Tôi cam đoan việc nhậncủa tôi là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký. Làm tại:ngày thángnăm Người khai Chú thích: (1) Trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ “Đã chết”.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    0    09-08-2020
278    3    0    09-08-2020
6    4    0    09-08-2020
4    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN