TAILIEUCHUNG - Mẫu STP.HT-2006-CMC.1: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

Mẫu : TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON Kính gửi: . Họ và tên người khai: Ngày, tháng, năm sinh:. Dân tộc:Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: . Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: Đề nghị Uỷ ban nhân dân công nhận người dưới đây là con của tôi: Họ và tên: Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh:. Nơi sinh: Dân tộc:Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: . Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: Hiện đang được người có tên dưới đây nuôi dưỡng: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con: Tôi cam đoan việc nhận con của tôi là đúng sự thật, tự nguyện và không có tranh chấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. Đề nghị Uỷ ban nhân dân đăng ký. Làm tại:ngày thángnăm Người khai Chú thích: (1) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự).

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT