TAILIEUCHUNG - Đề nghị thay đổi thực hiện luận văn

Đề nghị thay đổi thực hiện luận văn. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, . | TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ------------------- TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THỰC HIỆN LUẬN VĂN Thay đổi Đề tài Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn Gia hạn thời gian thực hiện LV Bảo vệ lại Kính gửi: PHÒNG KHCN,HT&SĐH Họ tên học viên: MSHV: Ngày sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Khóa: Đề nghị thay đổi: Giải trình lý do: Cán Bộ hướng dẫn Học viên Khoa quản lý chuyên ngành PHÒNG KHCN, HT&SĐH

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN