TAILIEUCHUNG - Kế toán thuế

Nội dung: Nguyên tắc hạch toán kế toán thuế, Mô hình hóa hoạt động kế toán thuế, Sơ đồ hạch toán kế toán thuế, Kế toán thuế trên PMKT. | Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN THUẾ Nội dung Nguyên tắc hạch toán kế toán thuế Mô hình hóa hoạt động kế toán thuế Sơ đồ hạch toán kế toán thuế Kế toán thuế trên PMKT Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Thuế GTGT đầu ra phải nộp Nguyên tắc hạch toán Thuế GTGT tại một doanh nghiệp bao gồm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phải nộp. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Thuế GTGT đầu ra phải nộp: là các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp và còn phải nộp của Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Áp dụng với DN thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào, được khấu trừ hoặc không được khấu trừ đối với những hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế và không chịu thuế. Số thuế GTGT được cộng vào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
30    7    0