TAILIEUCHUNG - quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 4

Phương án gia công: Phay tinh mặt 1&3 đạt cấp chính xác 9 ,Rz=10 m Định vị: - Để tạo được mặt đầu 1,3 thì cần khống chế các bậc tự do sau: Cần: T(Oz) , Q(Ox) , Q(Oy) Phụ: T(Ox) T(Oy) - Dùng khối V dài sẽ khống chế được 4 bậc tự do: T(Ox) , T(Oy) , Q(Ox) , Q(Oy) - Dùng chốt tỳ khống chế 1 bậc tự do: T(Oz) Phương án kẹp chặt: Dùng khối V di động tự định tâm trên tạo lực kẹp ép bề mặt trụ ngoài của chi tiết sát. | Chương 4 THIET KE NGUYEN CONG Chọn chuẩn công nghệ - Chuẩn thô Chọn bệ mẩt tru lớn ngôẩi 064 lẩm chuẩn thô. - Chuẩn tinh Dung bệ mẩt 1 hôẩc 3 lẩm chuẩn tinh phu thông nhất chô cẩ quẩ trình thực hiện qui trình công nghệ . Nguyên công 1 Phay mặt 1 3 Sơ đồ ga đăt 1 Phương án gia công Phay tinh mát 1 3 đạt cấp chính xác 9 Rz 10 pm Đình vì - Đe tạo đươc mạt đáu 1 3 thì cán không chế các bạc tự dô sau Cán T Oz Q Ox Q Oy Phu T Ox T Oy - Dung khôi V dái sẽ không chế đươc 4 bác tự dô T Ox T Oy Q Ox Q Oy - Dung chốt ty không chế 1 bác tự dô T Oz Phương án kẽp chát Dung khôi V di đông tự đình tám trẽn táô lực kẽp ẽp bẽ mát tru ngôái củá chi tiết sát váô mát khôi V dươi Chôn máy - Chôn máy pháy ngáng công xôn 6H12 Bẽ mát lám viẽc củá bán mm2 320x1250 Công suất đông cơ 7 Kw Hiẽu suất máy p 0 75 Sô vông quáy truc chính v ph 30-1500 Bươc tiến cuá bán 5-1500 mm ph Lực lơn nhất chô phẽp thẽô cơ cấu tiến cuá máy 1500 Kg Chôn dung cu cát Báng 3 tr333 -Dáô pháy đĩá bá mát ráng thẽp giô Đương kính dáô pháy D 200 mm Đương kính lô củá dáô pháy d 60 mm Bẽ rông dáô pháy B 16 mm Sô ráng 14 ráng Viẽc chôn như váy lá dô dung hơp kim cứng tôt hơn dung dáô thẽp giô vì đám báô náng suất cát cáô hơn thơi gián lám viẽc giám rất nhiẽu dô viẽc táng tấc đô cất. Dung cu kiểm trá thươc cáp 2 Dung đích trơn nguôi không Nguyên công 2 khoêt-doa lỗ 051 0 046 Sơ đô gá đăt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    2    0    11-08-2020
25    4    0    11-08-2020
54    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN