TAILIEUCHUNG - Experience For The Future

From my everyday experience and observation I have to agree with the statement that our present experiences become valuable lessons for the future. Someone said that today's problems will be the best experience in the future. Below I will give some examples to support my position.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.