TAILIEUCHUNG - Events That Make A Person An Adult

I think the question what events make a person an adult is the one that is open for debate. Some people think that the graduation of high school makes a person an adult. Others think that the age of 21 is the age when childhood is replaced by adulthood. However, from my everyday experience and observation I can stand three major events that make a person an adult.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.