TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Vốn lưu động và sự cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp”

Trong nền kinh tế thị trường, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh bao giờ cũng cần có 3 yếu tố: đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động. Có thể nói quá trình sản xuất kinh doanh chính là quá trình kết hợp các yếu tố đó để tạo ra hàng hoá dịch vụ. Khác với tư liệu lao động, đối tượng lao động khi tham gia vào quá trình sản xuất luôn thay đổi hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ một lần vào. | LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QLKD HÀ NỘI CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ Sự CẦN THIẾT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP I. VỐN LƯU ĐỘNG 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐĂC ĐIỂM VỐN LƯU ĐỘNG . Khái niệm Trong nền kinh tế thị trường để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh bao giờ cũng cần có 3 yếu tố đối tượng lao động tư liệu lao động và sức lao động. Có thể nói quá trình sản xuất kinh doanh chính là quá trình kết hợp các yếu tố đó để tạo ra hàng hoá dịch vụ. Khác với tư liệu lao động đối tượng lao động khi tham gia vào quá trình sản xuất luôn thay đổi hình thái vật chất ban đầu giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm và được bù đắp khi giá trị của sản phẩm được thực hiện. Những đối tượng nói trên nếu xét về hình thái vật chất thì được gọi là các tài sản lưu động. Trong doanh nghiệp người ta chia tài sản lưu động thành hai bộ phận tài sản lưu động trong sản xuất và tài sản lưu động trong lưu thông. Tài sản lưu động trong sản xuất bao gồm Các vật tư dự trữ của doanh nghiệp để đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách thường xuyên liên tục như nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. và những sản phẩm dở dang trong quá trình sản xuất. Tài sản lưu động trong khâu lưu thông bao gồm Sản phẩm thành phẩm chờ tiêu thụ vốn bằng tiền và vốn trong thanh toán. Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra một cách liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng ra một lượng vốn đó là vốn lưu động của doanh nghiệp. Như vậy vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên liên tục. Vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị của chúng vào lưu thông giá trị của tài sản lưu động được hoàn trả lại một lần sau một chu kỳ kinh doanh. NGUYỄN THU THUỶ--- 603 KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐẠI HỌC QLKD HÀ NỘI . Đặc điểm Trong quá trình tham gia vào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.