TAILIEUCHUNG - Physics exercises_solution: Chapter 40

Bộ tài liệu bài tập tham khảo môn vật lý bậc đại học bằng tiếng anh Chapter 40 | Âni . n2h2 h2 x10-34J s 2 a E --------- E1 --------- n 8mL2 1 8mL2 8 kg m 2 E1 x 10 6 7 J. 1 b E mv 2 2 EE 2 1 2x 10 67 J V m y kg x 10 33m s d t v x 1033 s. x 10 33 ms h1 3h2 c E2 E1 m 4 1 m 3 1 22x 10 J 10 J. d No. The spacing between energy levels is so small that the energy appears continuous and the balls particle-like as opposed to wave-like . L yj8mE1 x 10-34 J s x 10-15 m. 78 x 10-27 kg x 106eV x 10-19 J eV h2 3h 2 E2-E1 - 2 4-1 h- L h 8mL2 8mL2 8m E2 - E1 3 3 x 10-34 J s J----------------------------rj ----- 8 x 10-31 kg 10-19 J eV L 10 10 m nm. a The energy of the given photon is 77 ic m-34 t x x 103 m s 18 - E hf h x 10 J s ---------7---- x 10 J. X 122 x 10-9m The energy levels of a particle in a box are given by Eq. h2 . 2 2 T lh2 n2-m2 I x 10-34 J s 2 22-12 AE n- m2 L 8mL2 N 8mAE 8 10-31 kg x 10-20J 10-10 m. b The ground state energy for an electron in a box of the calculated dimensions is E -h-T 6-63 10 s x 10-19 J eV one-third of the original 8mL2 8 x10-31 kg x10-10m 2 photon energy which does not correspond to the eV ground state energy of the hydrogen atom. Note that the energy levels for a particle in a box are proportional to n2 whereas the energy levels for the hydrogen atom are proportional to - 2 . E 2mv1 x 10 3 kg s 2 x 10-7 J M h2 T h b E ------- so L . 8mL -j8mE1 E x 10 7 J gives L 103 m The wave function for n 1 vanishes only at x 0 and x L in the range b In the range for x the sine term is a maximum only at the middle of the a 0 x L. box x L 2. c The answers to parts a and b are consistent with the figure. The first excited state or n 2 wave function is 2 x o 1 x 2 f 2nx So 2 x -sin l L L . . 2f 2nx a If the probability amplitude is zero then sin l--I 0 L J 2 x mn x Lm m 0 1 2 . . L 2 So probability is .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.