TAILIEUCHUNG - Phay - Phương pháp chia đều khoảng

CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐỘ TRỰC TIẾP Cấu tạo đầu phân độ trực tiếp ấ ầ ế Phương pháp phân độ trực tiếp III. CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐỘ GIÁN TIẾP Cấu tạo đầu phân độ gián tiếp Phương pháp phân độ gián tiếp IV. CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐỘ VẠN NĂNG Cấu tạo đầu phân độ vạn năng Phân độ trực tiếp, gián tiếp và phân độ vi sai Phương pháp sử dụng đầu phân độ V. BÀI TẬP THỰC HÀNH 2 I CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG MÂM CHIA CẤU TẠO MÂM CHIA TRÒN 1. 2. 2 3. 4. 5. 5 6. 7. thân vành. | BÀI 9 PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐỀU KHOẢNG 1 BÀI SÔ 9 PHAY CHIA ĐỀU KHOẢNG I. CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG MÂM CHIA TRÒN ị Cấu tạo mâm chia tròn II. III. IV. V. ị Sử dụng mâm chia tròn CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐÔ TRƯC TIẾP ị Cấu tạo đầu phân độ trực tiếp ị Phương pháp phân độ trực tiếp CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐÔ GIẢN TIẾP Cấu tạo đầu phân độ gián tiếp ị Phương pháp phân độ gián tiếp CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐÔ VẠN NẢNG ĩ Cấu tạo đầu phân độ vạn năng t Phân độ trực tiếp gián tiếp và phân độ vi sai s Phương pháp sử dụng đầu phân độ BÀI TẬP THƯC HÀNH 2 I CHIA ĐỀU KHOẢNG BẰNG MÂM CHIA CẤU TẠO MÂM CHIA TRÒN 1. thân 2. vành khắc 360 3. vạch chuẩn 4. tay quay 5. vành du xích 6. mâm gá 7. kh á xiết cố định mâm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.