TAILIEUCHUNG - Physics exercises_solution: Chapter 36

Bộ tài liệu bài tập tham khảo môn vật lý bậc đại học bằng tiếng anh Chapter 36 | xX y1a x 10 3 m x 10 4 m 7 y1 X --------------- --------------- x 10 7 m. a x m yt  0 600 m 546 x 1 m x w m. a y1 x 10 3m The angle to the first dark fringe is simply n X 633 x 10 9m 0 arctan I I arctan I o 1 I . 2xX 2 m x 10 m _ D 2y1 ----------------- -------------- x 10 3m. a x 104m The angle to the first minimum is 0 arcsin arcsin I cm I . aJ I cm J So the distance from the central maximum to the first minimum is just y1 x tan 0 cm tan cm. a According to Eq. mX rm i mX X sin 0 --- sin 1 -- a a a . Thus a X 580 nm x 10 4 mm. b According to Eq. I sin a sin 0 2 sin m sin . The diffraction minima are located by sin 0 m 2 a m 1 2 . X v f 344 m s 1250 Hz m a m m 1 0 m 2 0 m 3 0 no solution for larger m a E Emax sin kx - at 2 k -- 1 1 2n k 2n x 107m-1 x 10- 7m c x 108m s 14 f 1 c f -------- x 10 Hz 1 x 10-7m b a sin 0 1 1 a ------ sin 0 x 10-7m sin x 10-6m c a sin 0 m1 m 1 2 3 . sin 02 2 D 2 02 74 sin Q 1 a locates the first minimum y x tan Q tan Q y x cm cm and 0 a 1 sin Q 620 x 10 9 m sin m X x1 x1 m 10 7m -4 a y1 a 2--------- 3-----------L x 10 4m. 1 a y1 x 10-3m x1 m x 10-5m 2 b a 2------- x 10 2m cm. y1 x 10-3m . x1 m 10-10m . c a 2-------E------------L x 10 7m. y1 x 10 3m a y1 10 m x 10- 3m. So the width of the a x 10-4m brightest fringe is twice this distance to the first minimum m. b The next dark fringe is at y2 2 m 6-33 4x 0 mi m. a 10 m So the width of the first bright fringe on the side of the central maximum is the distance from y2 toy1 which is 10 3m. a 2Ki . . 2m y 2 r m z p sin 6 ------- - ------ y 1520 m 1 y. I lx xl0m m v AA a-3 fi 1520

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.