TAILIEUCHUNG - Este tiết 3

Dựa vào công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở hãy suy luận . | Tiết 3 ESTE Nội Dung I. Khái niêm danh pháp II. Tính chất vât lí III. Tính chất hoá hoc IV. Điều chế V. ứng dung I. KhCi niê 1. a. Dựa vào định nghĩa và từ công thức chung của axit đơn chức nãy đưa ra cônh thức uliunn của eate đơn chức _ CH3CO OH HO 5 ì CH3COOC2H5 H2O CH3CO Ob. KhCi nã m H2 2-CH CH3 -CH3 Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl củaiịxitcacboxylic bằng nhóm OR được este CH3CoO CH2 2-CH CH3 -CH3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
604    9    2    13-08-2020
8    4    0    13-08-2020
1    4    0    13-08-2020
4    7    0    13-08-2020
5    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN