TAILIEUCHUNG - Đề thi trắc nghiệm điện tử công suất

Đề thi trắc nghiệm điện tử công suất thời gian 90 phút | DTCS2005_1-dap an de so 1 1 8 ĐỆ THI TRAC NGHIỆM ĐIỆN TỬ CONG SUAT- đề số 1 THỜI GIAN 90 PHUT Sinh viên không sử dung tài liệu-và làm trực tiep vào đề thi Ghi chu Sinh viên chon câu đúng và vê trực tiếp trên bài làm . Hình vẽ phải chính xác mới đát điếm. Tất cà các càu hỏi có già trị điếm nhự nhàú. Ho ten sinh vien . Ma sô SV . Sinh vien thực hiện ve đồ thị vao cac hình tương ứng cho cac cau 1-10 va khoanh tron chữ cai cua đap an đung vao Bang đáp án sau đay đe tra lơi cac cau tứ11-30. Bảng đáp án Cau 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp a a a a a a a a a a an b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c d d d d d d d d d d Cau 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đap a a a a a a a a a a an b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c d d d d d d d d d d Figure 1 Sự dung sớ đỏ chỉnh lựu tià 3 phà trên hình 1à đê giài càc càu 1 2 3. 1. Vẽ trẽn hình 2 đỏthị điên àp tài chỉnh lựu với góc kích bàng 600 dỏng tài liên tục 1 DTCS2005_1-dap an de so 1 2 8 Figure 2 2. Lap lai bai toan 1 tren với tai thuan trở ve ap chỉnh lưu tren hình 3. Figure 3 dang điện ap tren linh kiện V2 cho biet dang điện ap pha va ap day ví du vab va - vb Figure 4 bo chỉnh lưu cau 3 pha điều khien hoan toan hình 1b ve điên ap tai chỉnh lưu tren hình 5 khi goc kích bang 600. Cho biet dong tai lien tục. 2 DTCS2005_1-dap an de so 1 3 8 Figure 5 bộ biến đổi điện áp xoay chiều tải RL trên hình 6a. Vẽ dạng điện áp tải trên hình 6b nẽu biết được gổc kích báng 120 độ vá mổi linh kiện dán điện 90 độ Figure 6 7. Kỹ thuật điều chế độ rộng xung PWM ap dụng cho nghịch lưu ap 3 pha với cac song điều khien va vb va vc. Song mang up. Về qua trình xung kích cho cac linh kiện S1 S3 va S5 trền hình 7b. 8. Ap dung kết qua cau 7 đề xac định ap pha tai pha a utl va về trền hình 7c.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT