TAILIEUCHUNG - Bài 1: GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG

Biết các ứng dụng trong công việc văn phòng, lựa chọn ứng dụng cho công việc cụ thể. Nội dung: Giới thiệu ứng dụng Microsoft Office, Giới thiệu ứng dụng OpenOffice. Mục tiêu bài học: Hiểu và phân biệt được các ứng dụng của công việc văn phòng, Lựa chọn ứng dụng phù hợp cho công việc. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http KÊ HOẠCH BÀI GIẢNG ị Phân bổ thời gian 2T LT 1T TH 1T X Slide bài giáng 4- Tập bài tập 4- Giáo trình srJàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http NỘI DUNG MON HỌC 4- 4- J- J- 4- J- J- 4- 4- J- 4- 4- Bài 1 GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG Bài 2 GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Bài 3 KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Bài 4 KỸ THUẠT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Bài 5 BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN Bài 6 GIỚI tHiỆU phân mềm xử lý bảng tính Bài 7 KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Bài 8 ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG TÍNH Bài 9 TỔNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIẾU Bài 10 KỸ THUẬT THIẾT KE TRÌNH CHIẾU Bài 11 GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12 THI CUỐI MÔN Bài 13 ĐỒ ÁN MÔN HỌC stJäce 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Bài 1 GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG Biết các ứng dụng trong công việc văn phòng lựa chọn ứng dụng cho công việc cụ thể. 4- Giới thiệu ứng dụng Microsoft Office 4- Giới thiệu ứng dụng OpenOffice TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Hiểu và phân biệt được các ứng dụng của công việc văn phòng Lựa chọn ứng dụng phù hợp cho công việc stJäce 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE Tống quan vê các ứng dụng của bộ Microsoft Office chức năng của một sô ứng dụng thường dùng. -I- Các phiên bán Là sản phẩm của công ty Microsoft Sản phẩm dạng trả phí chiếm tỉ lệ người dùng đa số 1995 Microsoft Office 95 1999 Microsoft Office 2000 2002 Microsoft Office XP 2003 Microsoft Office 2003 2006 Microsoft Office 2007 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http CÁC ỨNG DỤNG TRONG MICROSOFT OFFICE Biết các ứng dụng trong bộ Microsoft Office dùng trong công việc gì. 4- Microsoft Office Word ứng dụng rất hiệu quả cho việc soạn thảo định dạng chỉnh sửa văn bản và in ấn những văn bản hành chính tài liệu giảng dạy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    10    0    11-08-2020
5    2    0    11-08-2020
5    5    0    11-08-2020
4    7    0    11-08-2020
11    22    0    11-08-2020
170    2    0    11-08-2020
8    11    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN