TAILIEUCHUNG - BẢNG KÊ XUẤT NHẬP TỒN HÀNG NGÀY

Tài liệu tham khảo mẫu bảng kê xuất nhập tồn hàng ngày | BẢNG KÊ XUẤT NHẬP TỒN HÀNG NGÀY Stt Tên hàng hoá Size Đầu ngày Nhập trong ngày Xuất trong ngày Tồn cuối ngày Ghi chú Người lập bảng LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 1 Document name:

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    15-08-2020
5    7    0    15-08-2020
16    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
13    2    0
TÀI LIỆU HOT
12    4    0
4    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN