TAILIEUCHUNG - Tuyển tập những bài thơ phổ nhạc

Tài liệu tham khảo Tuyển tập những bài thơ phổ nhạc | TUYỂN TẬP NHỮNG BAI THƠ PHổ NHẠC 1 Muc luc Thanh pho tình yêu va nôi Sợi nhớ sới Năm năm rôi không Tia năng hạt Ngưới hang Bất chợt trên bên đò La Diêu Ngấm Cuôi cùng chò môt tình Xuấn Chiêu. .20 Trướng Sớn Đông Trướng Sớn Đôi măt ngưới Sớn Còn môt chut gì đê Em vấn đới anh Hoa trăng thôi cai trên ao Bên cưa Tư tình dưới Tư Thớ tình ngưới lính Đưng nhìn em như ổng http TUYỂN TẬP NHỮNG BAI THƠ PHổ NHẠC 2 Mau tím hoa Thơ sầu Tiếng sao thiên Thơ Bui Công Quế Hương Trúc Chua Không đế gơi mua Quế hương - bai hoc đầu cho Chut tình Ly qua Thơ tình cuôi mua Thuyên va Ao lua Ha Tuôi mươi Gưi em dươi quế Cho môt ngay Tông biết Lơi to tình trến đao ổng Rằng xưa co gia tư Ngay xưa Hoang Dằm Đầy thôn Vĩ Tình Nu hoa vang mua Vam Co Hai sằc hoa ti Thơ viết ơ http TUYỂN TẬP NHỮNG BAI THƠ PHổ NHẠC 3 Thành phô tình yêu va nôi nhố Nguyễn Nhật Anh Hang me xanh ngắt Co tự bao giờ Ma nay đựng đó Cho em lam thờ Con đựờng ta qua Đen nay bao tuổi Em qua trắm tuổi Em lai nghìn lẩn Sao con bổi rổi Khi cẩm tay anh. Bẩu trời hình vuổng Nắm tren cao ổc Mắt trời đựng nẩp Sau nhựng mai nha Đe danh bong mat Cho ngựời đi xa. http .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT