TAILIEUCHUNG - Nhiễm trùng huyết

Nguyên nhân gây nhiễm trùng huyết: Vi khuẩn xâm nhập vào máu (bacteraemia) - Hội chứng hệ thống đáp ứng viêm (systemic inflammatory response syndrom: SIRS) - Nhiễm khuẩn huyết (sepsis) - Nhiễm khuẩn huyết nặng (severe sepsis) - Sốc nhiễm khuẩn (septic shock) | Pham Thai Bình QUY TRÌNH XỆT NGHIỆM VI SINH LÂM SANG NHIEM TRUNG HUYET Soc nhiem khuan septic shock Nhiem khuan huyết nâng severe sepsis Hội chứng he tho ng đáp ứng viem systemic inflammatory response syndrom SIRS 1 Nguon goc cua nhiem trùng huyet Viem mang nao ó ĩ . Vi khuan thựờng tru vung hau hong Hl nTj Viêm thận viêm bê thân 1 Hoai tự vet thựơng lhk - Viêm tê bao Staphylococcus c tP Streptococci C H. influenzae o N. meningitidis M L. monocytogenes OP Enterococcus 8 S. pneumoniae lx- Trực khuan Gram - . Vi khuan kỵ khí Nguon goc cùa nhiem khuan huyet Salyers Whitt in Bacterial Pathogenesis 1994 S. pneumoniae H. influenzae 2 Các dạng nhiễm trùng huyễt Du khuẩn huyet bacteraemia Co hiện diện cua vi khuẩn trong mau. KhOng cO triệu chứng nhiệm khuẩn. Thời gian vi khuẩn co trong mẩu ngẩn 20-30 phut Từ một nguOn nhiệm khuẩn vi khuẩn phong thích vẩo mẩu thệộ chu ky co nguồn gô c nhiệm khuẩn bện trong mạch mẩu. Rẩ t hiệ m khi co nguon gô c ngoài mẩch mẩu ở cơ thệ giẩm sức đệ kháng. Các dạng nhiễm trùng huyễt Nhiễm khuẩn huyet septicemia hoặc sepsis o co hiện diện cua vi khuẩn trong mẩu. o co kệm theo triệu chứng. Nhiệm khuẩn huyết co triệu chứng đẩ dạng biệu hiện ton thứờng ờ nhiều cờ quẩn phu tẩng - so t cẩo thành cờn rệt run đẩu cờ. - Mẩch nhẩnh thờ nhẩnh. - Huyệ tẩp co xu thệ giẩm. - Ro i loẩn tiệu hoẩ ờ mộtso bệnh nhẩn . - Ro i loẩn chức nẩng gẩn nhệ gẩn vẩ lẩch xứng to. - Nứờc tiểu co protệin. - Bẩch cẩu cẩo mm3 bẩch cẩu ẩi toẩn giẩm. - .. Nhiệm khuẩn huyệt nặng co triệu chứng - Nhiệt đo hẩ huyệ t ẩp tụt thiệ u mẩu hong cẩu tut u cẩu giẩm bẩch cẩu thẩ p. - Xuẩ thuyệ tđứờngtiệu hoẩ - Hẩ đứờng huyệ t urệ huyệ ttẩng lẩctic ẩcid trong mẩu tẩng. - Bẩn ngoẩi dẩ. - Kích thích vậtvã hon mệ. - ..

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT