TAILIEUCHUNG - Thử nghiệm huyết thanh học và hóa miễn dịch

Tìm kháng thể đặc hiệu với một loại kháng nguyên của tác nhân nhiễm trùng có trong huyết thanh của bệnh nhân. Chẩn đoán gián tiếp tác nhân nhiễm trùng. Biện luận thử nghiệm huyết thanh học phải dựa trên giá trị định lượng của kết quả thử nghiệm. Kết quả định lượng thường được hiển thị bằng hiệu giá kháng thể. | 1 Biện luận kết qua thủ nghiệm huyết thanh học Biện luận thử nghiệm huyết thanh học phai dửa tiến gia trị định lửợng cua kết qua thử nghiệm. Kết qua định lửợng thửông đửợc hiến thị bang hiệu gia khang thế. Hiệu gia khang thế la đọ pha loang caọ nhâ t cua huyệt thanh bệnh nhan ma thử nghiệm van cọn dửông tính. Biện luân kết qua huyệt thanh học dửa vaọ - Gia trị huyệt thanh kếp. - Hiệu gia khang thế đặc hiệu IgM. - Hiệu gia khang thế đăc hiệu sọ vôi gia trị cắt. 2 Huyết thanh được lấy 1 lan và xác định khang thế đác hiếu IgM. Hưu dung cho làm sáng cao Y nghĩa đế chan đoan xac định cao Biện luận kết quả dựa vào hiệu gia khang the đặc hiệu IgM Hiếu gia khang thế thư nghiệm gia trị OD Hiếu gia khang thế trung bình cua ngưôi bình thưông gia trị OD

TÀI LIỆU HOT