TAILIEUCHUNG - Nhớ công ơn thầy

Từ khi người Trung Hoa đặt nền đô hộ trên đất nước ta, họ đã nghĩ ngay đến việc cho du nhập nền văn hoá Trung Hoa vào xã hội Việt Nam, trước tiên là để đào tạo lớp quan lại bản xứ để giúp họ trong công việc cai trị. “ Tổ tiên ta bắt đầu học chữ Hán ngay từ buổi đầu đời Bắc thuộc (111 trước Tây lịch), mà có lẽ từ đời Triệu Đà (207-137 trước Tây lịch) nữa, song việc giáo dục bắt đầu có tổ chức thì từ đời Sĩ Nhiếp (187-226)”(1) . . | NHỚ CÔNG ƠN THẦY Từ khi người Trung Hoa đặt nền đô hộ trên đất nước ta họ đã nghĩ ngay đến việc cho du nhập nền văn hoá Trung Hoa vào xã hội Việt Nam trước tiên là để đào tạo lớp quan lại bản xứ để giúp họ trong công việc cai trị. Tổ tiên ta bắt đầu học chữ Hán ngay từ buổi đầu đời Bắc thuộc 111 trước Tây lịch mà có lẽ từ đời Triệu Đà 207-137 trước Tây lịch nữa song việc giáo dục bắt đầu có tổ chức thì từ đời Sĩ Nhiếp 187-226 1 . Trong hơn 1000 năm bị Trung Hoa đô hộ 111 trước Tây lịch - 938 sau Tây lịch và trong suốt cả ngót ngàn năm quốc gia độc lập 939-1918 người Việt ta hoàn toàn học theo sách vở của người Tàu. Ta xem chữ Hán còn gọi là chữ Nho tức thứ chữ quảng bá nền văn minh Nho giáo được dân ta chấp nhận viết như người Trung Hoa và phát âm theo cách của người Việt Nam và ta đã xem thứ chữ ấy là chữ của mình và đã gọi chữ Hán là chữ Ta tức là chữ của ta của mình . Chữ Nho dùng để dạy đạo đức luân lý của thánh hiền của các bậc tiên thánh như Khổng Tử Mạnh Tử của các bậc tiên Nho như Chu Hy Trình Hạo Trình Xuyên . . . Thế nên ông cha ta ngày xưa vẫn xem trọng chữ Nho được xem là thứ chữ của thánh hiền Một chữ ông Thánh bằng gánh vàng. Sở dĩ chữ thánh hiền qúy như vậy không phải chỉ vì nó là thứ chữ truyền bá đạo Nho là đạo của thánh hiền mà còn là vì Trong non một nghìn năm từ năm 939 đến cuối thế kỷ thứ XIX trải mấy triều Ngô Đinh Tiền Lê Lý Trần Hậu Lê và Nguyễn chữ nho vẫn được coi làm chữ của chánh phủ dùng học hành thi cử luật lệ dụ sắc giấy tờ việc quan đều dùng chữ nho 2 và lẽ đương nhiên con đường tiến thân duy nhất của người xưa là phải qua con đường khoa cử bằng chữ Nho. Sau khi nước nhà được hoàn toàn độc lập 939 các triều đại đầu tiên quá ngắn ngủi nhà Ngô 939-965 nhà Đinh 968-980 nhà Tiền Lê 980-1009 lại còn phải đối phó với nạn nội chiến tranh quyền đoạt vị nên việc hoc hành thi cử hầu như không được chú trọng. Việc dạy chữ nghĩa phần lớn là do nhà chùa đảm nhận. Nhân tài giúp nước chống ngoại xâm hay phò tá cho các triều đại đầu tiên phần lớn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN