TAILIEUCHUNG - Cấu hình thiết lập mật khẩu trong Windows Server 2008 - Phần 1

Trong các phiên bản Active Directory trước chúng ta chỉ có một mật khẩu và một tài khoản để khóa chính sách cho toàn bộ miền. Tuy nhiên ở một số công ty phải sử dụng nhiều miền để có nhiều chính sách mật khẩu khác nhau trên các người dùng khác nhau; một số công ty khác thì phát triển các bộ lọc mật khẩu của chính họ hoặc mua từ các nhóm phát triển phần mềm thứ ba. | Cấu hình thiết lập mật khẩu trong Windows Server 2008 - Phần 1 Nguồn Jakob H. Heidelberg Trong các phiên bản Active Directory trước chúng ta chỉ có một mật khẩu và một tài khoản để khóa chính sách cho toàn bộ miền. Tuy nhiên ở một số công ty phải sử dụng nhiều miền để có nhiều chính sách mật khẩu khác nhau trên các người dùng khác nhau một số công ty khác thì phát triển các bộ lọc mật khẩu của chính họ hoặc mua từ các nhóm phát triển phần mềm thứ ba. Với Windows Server 2008 chúng ta có thể tùy chọn để chỉ định nhiều chính sách mật khẩu khác nhau cho các người dùng và nhóm khác nhau. Trong phần đầu tiên của bài gồm hai phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo một chính sách mật khẩu bổ sung vào chính sách vẫn có trong Default Domain Policy Điểm mới Trong các tính năng mới chúng ta tập trung vào Granular Password Settings hoặc Fine-Grained Password Policy dựa trên hai lớp đối tượng mới trong lược đồ AD các đối tượng Password Settings Container và Password Setting . Các đối tượng này có bản cung cấp cho chúng ta tùy chọn để giới thiệu nhiều chính sách mật khẩu trong một miền Active Directory đơn. Tuy nhiên chúng ta hãy xem xem mình phải cần những gì. Các công cụ và điều kiện quyết định Đây là một xem xét sơ qua về các công cụ và điều kiện quyết định cần thiết cho việc tạo chính sách mật khẩu bổ sung. ADUC Trước hết mức chức năng miền Active Directory phải là Windows Server 2008 . Điều này có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng Active Directory Users and Computers ADUC - bằng cách kích chuột phải vào miền chọn Raise domain functional level - mức chức năng miền hiện hành sẽ đọc Windows Server 2008 dưới đây là màn hình phiên bản beta 3 của Windows Server 2008 Hình 1 GPMC Chúng ta vẫn phải sử dụng Group Policy Management Console GPMC để thiết lập chính sách mật khẩu mặc định cho toàn bộ miền. Nếu quên cách thiết lập mật khẩu miền mặc định và khóa các thiết lập thì bạn có thể tìm thấy chúng trong GPMC tại mức miền tại Default Domain Policy Computer .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT