TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học

Tài liệu tham khảo về giáo dục tiểu học - Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 48 2010 QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 7 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo cán bộ quản lý và lĩnh vực Giáo dục và đào tạo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 30 QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 Căn cứ Quyết định số 07 QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 2 Căn cứ Quyết định số 21 QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1466 GDĐT-VP ngày 30 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện như sau 1. Về bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính . Thủ tục Công nhận Ban Giám hiệu trường tiểu học tư thục mã số hồ sơ 101871 Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục Công nhận Ban Giám hiệu trường tiểu học tư thục số thứ tự 03 mục XXXII Phần II thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo cán bộ quản lý trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố đã được công bố tại Quyết định số 3492 QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. . Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non mã số hồ sơ 101881 Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN