TAILIEUCHUNG - Quy luật ra đời của ĐCS Việt Nam

Dân tộc Việt Nam sớm hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước. Với truyền thống đoàn kết và bất khuất, dân tộc ta từng đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược lớn mạnh. Từ đâu thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây, trong đó có đế quốc Pháp, đã nhòm ngó, xâm lược nước ta, mở đâu bằng việc khai thông buôn bán và truyền giáo. | 3. Thực hiện phê bình và tự phê bình nhằm xây dựng sự đoàn kết gắn bó trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đây là quy luật phát triển của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, chắc chắn, chân chính”(3). Đây chính là điểm đặc thù của văn hóa đảng, văn hóa ở trình độ cao, đại diện, tiêu biểu cho trí tuệ của dân tộc. Nhờ thẳng thắn phê bình và tự phê bình mà Đảng ta trong 77 năm qua luôn hội tụ được trí tuệ của đội ngũ đảng viên, các tổ chức đảng và cả dân tộc. Sự chân tình, thương yêu giúp đỡ nhau trong phê bình và tự phê bình của đội ngũ đảng viên đã làm cho Đảng ta luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, từ đó đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    4    0    11-08-2020
5    8    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
1    5    0    11-08-2020
1    6    0    11-08-2020
9    4    0    11-08-2020
15    6    0    11-08-2020
4    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN