TAILIEUCHUNG - Thi thử Đại học-2010 trường THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ môn hóa

Tham khảo tài liệu 'thi thử đại học-2010 trường thpt chuyên nguyễn huệ môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2008-2009 Môn Hoá học Thời gian làm bài 90 phút Cho biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Ag 108 Au 197 I Phần chung cho tất cả thí sinh Câu 1 Cho m gam hỗn hợp gồm 2 chất phenol và ancol benzylic tác dụng với Na dư có 448ml khí thoát ra đktc . Mặt khác m gam hỗn hợp này làm mất màu vừa hết 100ml dung dịch nước Br2 0 3M. Thành phần số mol của phenol trong hỗn hợp là A 74 6 B 22 5 C 25 ọ D 32 4 Câu 2 X là anđehit mạch hở. Cứ một thể tích hơi chất X cộng tối đa 3 thể tích khí H2 và sinh ra ancol Y. Chất Y tác dụng với Na dư được thể tích khí H2 đúng bằng thể tích hơi chất Y đã phản ứng các thể tích khí đo ở cùng đk . Công thức tổng quát của X là A CHO 2 B CnH2n CHO 2 C CnH2n-3CHO D CnH2n-1 CHO 3 Câu 3 Cho hỗn hợp X gồm C2H5OH và ancol đồng đẳng A. Đốt cháy hoàn toàn cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5 3 lượng nước sinh ra từ ancol kia. Nếu đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 170 C thì thu được hỗn hợp Y chỉ gồm 2 anken. A là A metanol B butan-1-ol hoặc 2-metylpropan-1-ol C butan-2-ol D propan-1-ol hoặc propan-2-ol Câu 4 Xà phòng hoá 10gam este X công thức phân tử C5H8O2 bằng 75 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 11 4 gam chất rắn khan. Tên gọi của X là A alyl axetat B vinyl propionate C metyl metacrylat D etyl acrylat Câu 5 Cho 2 52 gam Fe tác dụng với 800ml dung dịch HNO3 0 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và khí NO sản phẩm khử duy nhất . Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch X là A 8 1g B 7 26g C 4 48g D 5 4g Câu 6 Cho m gam hơi ancol metylic đi qua một ống sứ chứa CuO đốt nóng làm lạnh toàn bộ phần hơi đi ra khỏi ống sứ rồi chia thành 2 phần đều nhau. Phần 1 cho phản ứng hết với Na thu được 3 36 lít khí H2 đktc . Phần 2 cho phản ứng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 86 4 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    14-08-2020
25    4    0    14-08-2020
12    6    0    14-08-2020
22    3    0    14-08-2020
163    9    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN