TAILIEUCHUNG - Thi thử Đại học-2010 ĐH Kinh tế Quốc dân

Tài liệu học tập và luyện thi, nhằm giúp các bạn có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi kỳ thi sắp tơi với tâm thế vững vàng nhất. Tác giả hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu bổ ích cho các em. | Thi thử Đại học-2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐH Kinh tế Quốc dân ĐỀ THI THỬ ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC 01 - 2010 MÔN HÓA HọC Thời gian làm bài 90 phút Đề có5 trang 50 câu trăc nghiệm Mã đề thi HÓA 1 Họ tên thí sinh Số báo danh Câu 1 Trộn dung dịch chứa 14 gam KOH với dung dịch chứa 9 8 H3PO4 gam thu được dung dịch X. Thành phần các chất tan có trong dung dịch X là A. K2HPO4 Và KH2PO4 B. K2HPO4 và K3PO4 C. H3PO4 Và KH2PO4 D. K3PO4 và KOH Câu 2 Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 là A. lúc đầu có kết tủa sau kết tủa tan hết tạo dung dịch trong suốt B. lúc đầu có kết tủa sau kết tủa tan một phần C. không có hiện tượng gì xảy ra D. chỉ xuất hiện kết tủa màu trắng bền Câu 3 Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng thì màu xanh của dung dịch không thay đổi. Nhận định nào sau đây là đúng A. lượng Cu bám vào catot bằng lượng Cu tan ra ở anot B. thực chất là quá trình điện phân nước C. không xảy ra phản ứng điện phân D. Cu vừa tạo ra ở catôt lại tan ngay Câu 4 Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol K2CO3 thì có V lít khí thoát ra ở ĐKTC và thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch nước vôi trong thì thu được kết thức liên hệ giữa V với a b là A. V 22 4 a-b B. V 11 2 a-b C. V 22 4 a b D. không có mối liên hệ nào Câu 5 Cho X là oxit kim loại. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan được Cu kim loại khi sục khí Cl2 vào thì dung dịch Y sẽ chuyển màu vàng hơn. Công thức của X là A. Fe3O4 B. FeO C. Fe2O3 D. ZnO Câu 6 Sục 2 24 lít khí CO2 ở ĐKTC vào 400 ml dung dịch chứa NaOH 1M và Ca OH 2 0 01M thì thu được bao nhiêu gam kết tủa A. 10 gam B. 1 5 gam C. 0 4 gam D. không có kết tủa Câu 7 Trộn dung dịch chứa 100 ml NaOH với 200 ml dung dịch AlCl3 0 2 M lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 1 53 gam chất rắn. Nồng độ mol l của dung dịch NaOH là A. 0 9M hoặc 1 3M B. 1 3 M C. 0 9 M D. 0 45M hoặc 1 45M Câu 8 Để điều chế các kim loại Na Mg Ca

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT