TAILIEUCHUNG - MRI nguyên lý & ứng dụng

Bài giảng MRI nguyên lý & ứng dụng của Bs. Lê Văn Phước và Phạm Ngọc Hoa Khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Chợ Rẫy dành cho sinh viên ngành Y tham khảo học tượng cộng hưởng Khi phát song RF cùng tần số với proton-đang chuyển động đảo với tần số thì proton tiếp nhận được năng lượng sóng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng cộng hưởng. | MRI NGUYÊN lY ỨNG DỤNG LAM SANG Bs. Le Van Phước Ts. Ngọc Hoa Khoa Chẩn đoan hình anh Bẹnh viẹn Chợ Ray MRI Hình cộng hưởng từ MRI Magnetic resonance imaging Hình cộng hưởng từ hạt nhân NMRI Nuclear magnetic resonance imaging Lịch sử MRI 1940 Felix Block Edward Furcell 1971 Raymond Damadian 1972 Hounsfield- CT. 1973 Paul C Lauterbur thu hình anh NMR cua mau nước . 1977 Damadian thu đươc hình anh NMR cơ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    4    0    12-08-2020
44    5    0    12-08-2020
2    3    0    12-08-2020
1    6    0    12-08-2020
7    3    0    12-08-2020
3    2    0    12-08-2020
1313    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
49    24    0
35    16    0
30    11    0