TAILIEUCHUNG - Quyết định về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo 2011 - 2015

Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo 2011 - 2015. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ số 0ơ 2011 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày ỉ 0 tháng 01 năm 2011 CÕHG THÕNG ìw Đ ỆN TỬ CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị quyết số 03 NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QUYẾT ĐỊNH Điêu 1. Ban hành chuân hộ nghèo hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 hhư sau 1. Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ đồng người tháng từ đồng người năm trở xuống. 2. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ đồng người tháng từ đồng người năm trở xuống. 3. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ đồng đến đồng người tháng. 4. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ s đồng đến đồng người tháng. Điều 2. Mức chuẩn nghèo quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách kinh tế xã hội khác. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 2 Điều 4. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . . I THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thụộc CP - VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng - HĐND UBND các tỉnh TP trực thuộc TW - Văn phòng TW và các Ban của Đảng - Văn phòng Chủ tịch nước - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội - Văn phòng Quốc hội - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - UB Giám sát

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    0    10-08-2020
40    8    0    10-08-2020
11    4    0    10-08-2020