TAILIEUCHUNG - Hẹp động mạch phổi_Phần 1

10% các bệnh tim bẩm sinh có thể chẩn đoán trước sanh ở thể nặng, diễn biến thay đổi tùy theo mức độ vừa: có thể chịu đựng được nặng: mất bù. Tùy thuộc mốc thời gian tăng trưởng. Nguyên nhân: Thể gia đình - hiếm; Hội chứng Noonan - Leopard - Williams Beurens - rubélole bẩm sinh; Nguyên nhân từ ngoài (ép vòng van ĐMP do VMT - U Carcinoide) | HẸP ĐỘNG MẠCH PHOI BS Đào Hữu Trung 10 các bệnh tim bẩm sinh Có thể chẩn đoán trước sanh ỏ thể nặng Diển biển thay đói tuy thểó mưc đó vưa có thể chịu đựng đước nạng mâ t bu Tuy thuộc mó c thỏi gian tâng trướng. Nguyện nhán Thể gia đình - Hiếm Hội chứng Noonan - Leopard - Williams Bểurens - Rubếolể bam Sinh. Nguyên nhân từ ngoài ép vòng van ĐMP do VMT-U Carcinoïde Giải phẫu - Sinh ly bệnh 1. Hẹp van ĐMP Dính mệp van Sigmả dảy loan sản van bất động 20 kệm thiệ u sản vong van - hệp teo trục phệu - thản ĐMP Thệ hệp nặng - tảng sinh dảy vung phệụ dản sau hệp phản ứng - ton thương dộng phut

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    6    0    10-08-2020
3    7    0    10-08-2020
20    6    1    10-08-2020
13    5    0    10-08-2020
4    4    0    10-08-2020
2    4    0    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020
2    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0