TAILIEUCHUNG - [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 4

Các chương trình hợp ngữ thường phụ thuộc chặt chẽ vào một kiến trúc máy tính xác định, nó khác với ngôn ngữ cấp cao thường độc lập đối với các nền tảng kiến trúc phần cứng. | 34 Ne cồông bai giang Hôp ngoi A A CS 100h vung niai cha Noa vao maì hôip ngoi taii CS IP Noa vao mai hôip ngoi taii CS 100h Choong 3 Cac lénh lap vai re nhainh 28 Choong 3 CAC LEÌNH NIEiU KHIEỈN Mot choong trình thong thoong sei thoic hiein lain loot calc leinh theo thoi thoi mai chuing nooic viet ra . Tuy nhiein trong mot vai troong hoip cain phaii chuyein nieiu khiein nein 1 phain khaic cuia choỏng trình . Trong phain nay chuing ta sei nghiein coiu caic leinh nhaiy vai leinh lap coi tính nein caiu truic cuia caic leinh nay trong caic ngoin ngoi caip cao . Ví dui vei lenh nhaiy Nei hình dung nooic leinh nhaiy lam vieic nho thei nao chuing ta hay viet choong trình in ra toan boi taip caic kyi toi IBM . TITLE PGR3-1 IBM CHARACTER DISPLAY .MODEL SMALL .STACK 100H .CODE MAIN PROC MOV AH 2 ham xuat ky toi MOV CX 256 soi ky toi cain xuat MOV DL 0 DL gio mai ASCII cuia kyi toi NUL PRINT_LOOP INT 21H display character INC DL DEC CX JNZ PRINT_LOOP nhaiy nein print_loop neiu CX 0 DOS EXIT MOV AH 4CH INT 21H MAIN ENDP END MAIN Trong choong trình chuing ta nai dung leinh nieiu khiein Jump if not zero JNZ nei quay troi laii noain choong trình xuat kyi toi coi nhain nòa chí boi nhoi laiPRINT_LOOP Choong 3 Cac lénh lap vai re nhainh 29 Nhay co nieu kien Lenh JNZ lai mot leinh nhaiy coi nielu kiein .Cui phaip cuia mot leinh nhaiy coi nielu kien lai Jxxx destination-label Neu nielu kiein cuia leinh nooic thoia main thì leinh tail Destination-label sei nooic thoic hiein nelu nielu kiein khong thoia thì leinh tielp theo leinh nhaiy sei nooic thoic hiein. Noli vôii leinh JNZ thì nielu kiein lai ket quia cuia leinh trooic noi phaii bang 0 . Pham vi cua lenh nhay co nieu kien . Calu truic mai maiy cuia leinh nhaiy coi nielu kiein yeu calu destination-label neln precede leinh nhaiy phaii khong quai 126 bytes . Lam thei nao ne CPU thoic hien mot lenh nhay co nieu kien Nei thoic hiein moit leinh nhaiy coi nielu kiein CPU phaii theo doii thanh ghi côi. Nelu nielu kiein cho leinh .

TÀI LIỆU HOT