TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc quản đốc phân xưởng. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc xí nghiệp về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị có hiệu qủa nhất. 2. Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỷ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất trước Giám đốc nhà máy. 3. Chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội qui của nhà máy, của công ty về công tác quản lý lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp. 4. Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan của xí nghiệp, thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng. 5. Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của xưởng theo qui định của Giám đốc nhà máy, kịp thời nhanh chóng đúng qui trình, qui định. 6. Xây dựng các đề án phát triển, phương án hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của xưởng. 7. Tổ chức thực hiện các kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn kiểm tra, đề xuất các phương án chỉ đạo, uốn nắn những sai lệch không phù hợp. 8. Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn của xưởng. 9. Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp kỷ thuật nghiệp vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng. 10. Phối hợp công tác với các bộ phận khác trong xí nghiệp trong quá trình hoạt động. 11. Hướng dẫn, giám sát cho CBCNV trực thuộc về qui trình sản xuất, kế hoạch kiểm soát quá trình, hướng dẫn truy tìm sản phẩm thuộc hệ thống ISO 9000. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Tốt nghiệp phổ thông trung học. 2. Biết vi tính văn phòng, anh văn giao tiếp. 3. Có kinh nghiệm kỹ thuật về nghành may ,đã làm quản đốc xưởng may hoặc tương đương ít nhất 1 năm. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 2 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
5    3    0    11-08-2020
5    3    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
15    11    0    11-08-2020
4    8    0    11-08-2020
16    5    0    11-08-2020