TAILIEUCHUNG - Bài giảng 1: chính sách nhân sự

Chính sách là phương hướng nhằm hướng dẫn các hoạt động của nhân viên đạt mục tiêu của doanh nghiệp. Phương hướng đó được thể hiện bằng chính sách kinh doanh, chính sách tài chính, chính sách nhân sự . của doanh nghiệp. | Chính sách Nhân sự MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH T T - à 1 1 1 1 V Hiếu rõ vê chính sách nhân sự. Biết cách xây dựng chính sách nhân sự. Áp dung chính sách nhân sự váõ hõát dõng cUá dõánh nghiêp. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Tìm hiểu về chính sách nhân sự. -r l 1 1 1 1 V Phát triền chính sách nhân sự. Ván hánh chính sách nhân sự.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT