TAILIEUCHUNG - Photoshop CS: Bão lửa

1. Ấn phím D để chế độ mặc định background đen trắng 2. Mở một new Document 500 x 370 px - Background mầu trắng (#ffffff) 3. Filter Render Clouds 4. Filter Sketch Graphic pen và thiết đặt các thuộc tính như hình sau. | Photoshop CS Bão lửa Nguồn 1. Ấn phím D để chế độ mặc định background đen trắng 2. Mở một new Document 500 x 370 px - Background mầu trắng ffffff 3. Filter Render Clouds 4. Filter Sketch Graphic pen và thiết đặt các thuộc tính như hình sau. Hình 1 Kết quả hiệu ứng Hình 2 5. Filter Blur Radial blur đặt thuộc tính Hình 3 6. Filter Disort Ocean ripple Kết quả hiệu ứng Hình 4 Hình 5 7. Filter Disort Twirl Angle .

TÀI LIỆU HOT